Cover Smirnov V.I., Ginzburg A.I., Grigoriev V.M., Yakovlev G.F. Studies of mineral deposits
Id: 9338

Studies of mineral deposits.

288 pp. (English).
  • Hardcover