Cover Попков Ю.С., Садовский В.Н., Семечкин А.Е. Системные исследования. Методологические проблемы. Вып.33
Id: 50794
15.9 EUR

Системные исследования.
Методологические проблемы. Вып.33 Вып.33/2006-2007

Summary

Тридцать третий выпуск ежегодника "Системные исследования" содержит работы по теоретическим проблемам системного подхода и его применению в конкретных практических задачах, стоящих перед современным обществом. В сборнике рассматриваются проблемы, успешное решение которых требует пересмотра глубинных основ как научного знания, так и человеческого познания в целом. Тематический диапазон исследований, предложенных читателю, достаточно... (More)


Oglavlenie
Teoreticheski e problemi sistemnogo podkhoda
V.N.Kostyuk. Sotsial'naya evolyutsiya i svoboda
S.V.Dubovskij. Global'noe modelirovanie i prognozirovanie
A.N.Fomichev. Prirodnaya samoorganizatsiya v ekologicheskoj futurologii
O.A.Krestovnikov. Problemi sistemnikh issledovanij v kriminalistike
I.B.Chernisheva. Matematika i arkhitektura (ot drevnosti k sovremennosti)
Sistemnie issledovaniya problem upravleniya i ekonomiki
V.B.Britkov, G.S.Sergeev. Sistemnij analiz protsessov stanovleniya elektronnogo biznesa i vozniknoveniya novoj biznes-sredi
I.M.Makarov, A.A.Akhrem, V.Z.Rakhmankulov. Redutsiruemost' spetsial'nikh klassov virtual'nikh modelej slozhnikh tekhnicheskikh sistem
M.R.Tagiev. Bezopasnost' i neravnomernoe raspredelenie dokhodov
M.G.Zavel'skij, A.V.Pekarskij. Sistemnij podkhod k obosnovaniyu investitsionnikh reshenij na fondovom rinke
V.V.Dikusar, Yu.N.Ivanov, R.A.Sotnikova, V.V.Khoteev. Optimal'naya investitsionnaya i kreditnaya politika predpriyatiya
E.I.Pozamantir, T.I.Tischenko. Sistemnij analiz investitsij v infrastrukturu ekonomiki: istochniki finansirovaniya, otsenka rezul'tatov
Yu.N.Ivanov, D.V.Konoplev, Yu.N.Potlaj. Tsiklicheskie plani diskretnogo proizvodstva
Sistemnie idei v psikhologii i meditsine
V.M.Lejbin. Filosofskie i klinicheskie osnovaniya logoterapii V.Frankla
T.V.Novikova. Sistemnoe mishlenie v meditsine
Avtori vipuska

Contents
Theoretical Problems of Systems Approach
V.N.Kostyuk. Social Evolution and Freedom
S.V.Dubovsky. Global modeling and Forecasting
A.N.Fomichev. Self-organization of Nature in the Ecological Futurology
O.A.Krestovnikov. Problems of Systems Research in Criminology
I.B.Chernysheva. Mathematics and Architecture (from Antiquity to Modernity)
 Systems Research of Problems of Management and Economics
V.B.Britkov, G.S.Sergeyev. Systems Analysis of e-Business Formation Processes and New Business Environment Development
I.M.Makarov, A.A.Akhrem, V.Z.Rakhmankulov. Reducibility of the Special Virtual Model Classes of Complex Technical System
M.R.Tagiev. Security and Uneven Distribution of Incomes
M.G.Zavel'sky, A.V.Pekarsky. Systems Approach to Substantiation of Investment Decision at the Stock Market
V.V.Dikusar, Yu.N.Ivanov, R.A.Sotnikova, V.V.Khoteyev. Optimal Investment and Credit Policy of an Enterprise
E.I.Pozamantir, T. I.Tischenko. Systems Analysis of Investments to Infrastructure of Economy: Financial Sources, Assessment of Results
Yu.N.Ivanov, D.V.Konoplev, Yu.N.Poplai. Cyclical Plans of Discontinuous Production
Sytems Ideas in Psychology and Medicine
V.M.Leibin. Philosophic and Clinical Bases of V. Francl's Logotherapy
T. V.Novikova. Systems Thinking in Medicine
Authors of the Issue

About the editor
Popkov Yurij Solomonovich
Akademik RAN, doktor tekhnicheskikh nauk, professor, zasluzhennij deyatel' nauki RF. Glavnij nauchnij sotrudnik Instituta sistemnogo analiza FITs IU RAN, glavnij nauchnij sotrudnik Instituta problem upravleniya RAN, zaveduyuschij kafedroj "Sistemnie issledovaniya" Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta (MFTI), professor kafedri "Nelinejnie dinamicheskie sistemi" fakul'teta vichislitel'noj matematiki i kibernetiki Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M. V. Lomonosova. Avtor bolee 240 nauchnikh trudov, v tom chisle 15 monografij. Oblast' nauchnikh interesov — stokhasticheskie dinamicheskie sistemi, optimizatsiya, mashinnoe obuchenie, makrosistemnoe modelirovanie.