Cover Dobrovolsky V., Zablonsky K., Mak S., Radchik A., Erlikh L. Machine Elements. (In Arabian)
Id: 27366
239.9 EUR

Machine Elements.
(In Arabian)

584 pp. (Arabian).
  • Hardcover
В супер.обл.