Cover Bukhovtsev B., Krivchenkov V., Myakishev C., Chalnov V. Problems in Elementary Physics
Id: 23785

Problems in Elementary Physics

438 pp. (English).
  • Hardcover