Cover Полежаев П.В. Московское княжество в первой половине XIV века: Исторический этюд
Id: 208477
12.9 EUR

Московское княжество в первой половине XIV века:
Исторический этюд Изд. 2

URSS. 168 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-2993-9.
  • Paperback

Summary

Книга рекомендуется историкам, обществоведам, политологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России и становлением Российского государства. (More)


Oglavlenie

Oglavlenie

O G L A B L E N I E. str. GLAVA L—Yuzhnil slavyatsskіya obschestva do XIV vѣka ... 1 GLAVA II,—Sѣverovostochpiya polosti. Moskva—kak' poss-lsiіs i stol'nij gorod' do XIY stolѣtіya............ 10 G L A V A III.—Yurіj Danilovichі», Bor'ba s' Tver'yu. Velikoe kplіkestvo Litovskoe...................... 18 GLAVA IV.—Іoann' Danilovich'. Ego otnoshenіya k' tserkvi, k' ordѣ i russkni' kiyaz'yash».................. 33 GLAVA V.—Іoain' Dapnlovtsch'. —Ego smert', — Sosgoyaiіe Moskovskago knyazhestva..................... 47 GLAVA VI.—Snieon' Іoaіshoіshi' Gordij. — Ego otiosheiіya k' tserkvi, k' ordѣ i k' russkim' knyaa'lm' eѣverovostochііon gruppi................,............ (VI GLAVA VII. — Snlson' Іoaіshovich' Gordim. Ego smert'. Sostoyanіe moskovskago knyazhestva p prichini ego voziishipl , . , 78 GLAVA ѴSh.—Pravitel'stvennaya vlast'......... R7 GLAVA IX.—Organi verkhovnoj vlasti.......... 10G GLAVAKh.—Kontipgeit' knyazhestva . ........... 110 GLAVA XI.—Sudі..................... 148