Cover Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. Пер. с нем.
Id: 191602
21.9 EUR

Национальный вопрос и социал-демократия.
Пер. с нем. Изд. 2

URSS. 656 pp. (Russian). ISBN 978-5-9710-1532-1.
  • Hardcover

Summary

Книга рекомендуется политологам, в том числе специалистам в области межнациональных отношений, историкам, философам, социологам, а также всем, кто интересуется историей национального вопроса. (More)


Oglavlenie
OGLAVLEShE.

O knigѣ Otto Bauera v
Predislovіe X. Zhitlovsshgo.

I. Natsіya.
STR.
§ 1. Natsіonal'nij kharakter' 1
§ 2. Natsіya, kak' estestvennaya obschnost' . » » . » 10
§ 3. Estestvennaya obschnost' i kul'turnaya obschnost' 22
§ 4. Natsional'naya kul'turnaya obschnost' v' epokhu rodovogo kom- munizma 26
§ 5. Ritsarskaya kul'turnaya obschnost' v' epokhu feodalizma ... 36 § 6. Tovarnoe proizvodstvo i nachalo burzhuaznoj kul'turnoj
obschnosti 52
§ 7. Kul'turnaya obschnost' obrazovannikh' klassov' v' epokhu
rannyago kapitalisticheskago razvitіya 72
§ & Sovremennij kapitalizm' i natsіonal'naya kul'turnaya obsch- nost' 87
§ 9. Osuschestvlenіe natsіonal'noj kul'turnoj obschnosti v' sotsіa-
listicheskom' obschestvѣ 98
§ 10. Ponyatіe natsіi 113
§ 11. Natsіonal'noe soznanіe i natsіonal'noe chuvstvo 142
§ 12. Kritika natsіonal'nikh' tsѣnnostej ^ 150
§ 13. Natsіonal'naya politika 161
II. Natsіonal'noe gosudarstvo.
§ 14. Sovremennoe gosudarstvo i natsіya 171
§ 15. Printsip' natsіonal'nosti 177
ІІІ. Gosudarstvo natsіonal'nostej.
§ 16. Avstrіya, kak' nѣmetskoe gosudarstvo 195
§ 17. Probuzhdѳnіe neistoricheskikh' natsіj 224
§ 18, Sovremennij kapitalizm' i natsіonal'naya nenavist' . . . 248
§ 19. Gosudarstvo i natsіonal'naya bor'ba 281
§ 20. Rabochіj klass' i natsіonal'naya bor'ba 316
IV. Natsіonal'naya avtonomіya.
STRѴ
§ 21. Territorіal'nij printsip' 338
§ 22. Personal'nij printsip' 368
§ 23. Natsіonal'naya avtonomіya evreev'? 380
V. Tendentsіi natsіonal'noj bor'bi v' Avstrіi.
§ 24. Natsіonal'naya avtonomіya, kak' slѣdstvіe vnutrennyago raz-
vitіya Avstrіi . . . . 390
§ 25. Avstrіya i Vengrіya . . . . . . 425
VI. Metamorfozi printsipa natsіonal'nosti.
§ 26. Natsіonal'naya avtonomіya i printsip' natsіonal'nosti . . . . 458 § 27. Korni ekonomicheskoj politiki sovremennago kapitalizma . 480 § 28. Rabochіj klass' i kapitalisticheskaya ekonomicheskaya po- litika 496
§ 29. Imperіalizm' i printsip' natsіonal'nosti , . 512
§ 30. Sotsіalizm' i printsip' natsіonal'nosti ......... 529
VII. Programma i taktika avstrіjskoj sotsіaldemokratіi.
§ 31. Natsіonal'naya programma sotsіaldemokraticheskoj rabochej
partіi * 54$
§ 32. Politicheskaya organizatsіya 556
§ 33. Natsіonal'nij vopros' v' professіonal'nikh' organizatsіyakh' . 56$
§ 34. Taktika sotsіaldemokratіi 582