Cover Kling M. Leitfaden der Dungerlehre
Id: 153746

Leitfaden der Dungerlehre

172 pp. (German).

Summary

172с

$um ©ebraud) an £anbit"trff^aftêf^utcn uni) 4 lanbtoirtfdjafiUctyen "2ömterfd)ulen fotoie sum 6elbfïunterricfyt für praftifctye £anï"tt"irfe.

* " *°n .m ;

^tofeffor Dr. 9Äa£ &Un&,

^ fioiftanb her 2anbroitt((^oft[td|cit Abteilung on bct ßanbjoirtftCaftlidjetrNv- .

\ unb (Benujjmittei in ©pener o. R$. \