URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Шляпкин И.А. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени
Id: 212668
396 р.

Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени Изд. 2

URSS. 2016. 152 с. ISBN 978-5-9710-3219-9.
Книга напечатана по дореволюционным правилам орфографии русского языка (репринтное воспроизведение)
Типографская бумага
  • Мягкая обложка

Аннотация

Книга рекомендуется театроведам, историкам, культурологам, литературоведам, студентам исторических и искусствоведческих вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России и историей театрального искусства. (Подробнее)


Оглавление
top

Оглавление

рГЛАВЛЕНІЕ Изслѣдованіе I—ЬѴШ Находва рукописи (I—II).—Ооісаніѳ ѳя (Ш—V).—Ноты (V).—Опрѳдѣіѳніе времени рукописи н ея автора (7—VIII). -Прежяія давныя о русскомъ театрѣ ХѴП—XѴІП вѣка (IX - X).— Царевна Наталія (XI XIV).—Свждѣтельства Вебера (XV—XYT) и Басевича (ХУЛ—XVIII). — Равборъ комедій. Св. Екатерина (ХѴШ—ХХІ>—Св. Хрнсанѳъ н Дарья (XXII).—Св. Евдокія (XXIII—XXIV).—Летръ-Златые Ключи (XXV—ХХѴЫ).—Іудиеь (ХХѴШ). — Пророкъ Даніилъ (XXIX—XXXI). — Гржзельда (XXXII—XXXIV).—Ояущжл (XXXV—ХІЛ).—Рождество Хри-стово (ХЫП).—Св. Андрей (ХЫП).-Мелюаина(ХЬІѴ—XLV).— Богороджда (XLVI—XLVIII).—Варіаамъ ж Іоасафъ (XLIX-LI). Закхюченіе о комедіях*.—Сочннеиія Голосова.—О прнложѳнныхъ нотахъ. Тексты................ 1—78 Комедія св. Еватеряны (1—2). - Комедія Хржсанфа ж Даріж (3—4). — Комедія Евдокіж мученицы (б - 6). — Комедія Петра— Златыхъ Ключей (7—8)—Комедія Олофернова (9—15). Комедія пророка Даніжла (16—19).—Комедія объ нталъянскомъ маркграфѣ (стр. 20). —Комедія Оіундкна (21—27).—Комедія Рождеству (28—29).—Комедії Андрея Первоаваннаго (ЗО).—Комедія о прекрасной Межюаинѣ (31—32).-Комедія о Богороджцѣ (33—38).— Комедія Варлаама ж Іоасафа (39 —40).—Діалогв о премудрости воплощевія Сына Божія (40—58).—Ирмосы (59 —66).—Повдрав-леніе архієрею (66 —68).—Привѣтствіе царю Петру, царскому роду ж патріарху Адріану (69—71). — Поадравленіе архієрею (72—73).—Повдравлеігіе благодѣтелю (74).—Поздравлѳніе вновь набранному патріарху (75—78). Ноты 79—84