Обложка -- Право и законность: Пер. с венг.
Id: 154090

Право и законность:
Пер. с венг.

1969. 360 с.

Аннотация

UY BAN KHOA HOC XA H0I VIET-NAM Vl£N NGdN NGU HOC

"у. с. ,4/

7?

THU^T NGU

NGON NGfJ HOC

NGA-VIET

NHA XUAT В AN KHOA HOC XA HOl HA-NQI - 1969