Cover Kovda V.A., Glazovskaya Problems of Soil Science. Soviet Pedologosts to the XIVth  International Congress of Soil Science
Id: 24701

Problems of Soil Science.
Soviet Pedologosts to the XIVth International Congress of Soil Science

288 pp. (English).
  • Paperback