BOOKS IN EUROPEAN LANGUAGES


 
Cover Коллектив авторов България иевропейската общност:трансформация на пазара на труда и социалната политика с поглед към европа
Id: 113627

България иевропейската общност:трансформация на пазара на труда и социалната политика с поглед към европа

220 pp. (Bulgarian). ISBN 954-8239-03-5. Second-hand. Condition: 4+. .
Paperback
Summary

В книгата са представени резултатите от изследване, проведено в рамките на програмата „ А С Е „ на Европейската комисия за подпомагане сътрудничеството на академичната наука от Източна и Западна Европа. Авторите са учени от Икономическия институт на БАН, Атинския университет по икономика и бизнес, Университета „Сент Андрю" - Великобритания.

Авторите се надяват, че разпространението на това изследване ще позвали на институциите, формиращи ...(More)трудовата и социалната политика в България, на международните организации и на всички друга институции, следогщи реформите в България да разберат по-добре същността, характера и комплексността на промените, кои-то се извършват в икономиката на страната и в трудовата и социална сфера в частност. Това би спомогнало за своевременного и по-точно ориентиране в тези промени и вземане на такива решения, конто биха ги направили по-безболезнени.

We draw your attention that the books marked as "Advance order is required" are not available for direct purchase. If some of such books are contained among the books you wish to buy, their price will not be immediately displayed and included in the total sum of your order. Within one day you will be informed (by email about availability of such books and the final price for your order.

Оглавление

Част първа

формиране и развитие на

пазара на труда и социалната политика в България при прехода към пазарна икономика Предговор

Глава първа - Изходни условия, детерминанта на

прехода, резултативно състояние и насоки за по

нататъшна адаптация на пазара на труда

Глава втора - Стимулационни и задържащи фактори

за развитието на пазара на труда - краткосрочна

прогноза за очакваните промени

Глава трапа - формиране и регулиране на работната

заплата през преходния период

Глава четвърта - Образование и квалификацияв.

условията на пазарен преход

Глава пета - Приложение на труда на индивидите с

физически, умствени и сензорни увреждания - един

от слабо изследваните сегменти на пазара на труда

Глава шеста - Обедняване и социално подпомагане

на населението

Глава седма - Пенсйонното осигуряване в България -проблеми на реформата в контекста на прехода към пазарна икономика

Част втора

Пазара на труда в Гърция: проблеми, институции и политики

1. Предговор

2. Характеристики и функциониране на пазара на труда в Гърция

3. Заетост и безработица в Гърция

4. Организация по заетостта на работната сила и правителствените политики по заетостта

5. Опити за модернизиране пазара на труда в Гърция

6. Образование и обучение в Гърция

7. Политики на социална защита в Гърция и в Общността

8. Политика на доходи и бедност в Гърция

9. Поуки от гръцкия опит за Българи

Част трета

Пазара на труда в България и ЕИО: повече „процеси" по-малко „цели"

1. Приватизация

2. Данъци върху работната заплата

3. Пенсиониране

4. Жените, работата и семейството

5. Частни бюра по труда

6. Политики на пазара на труда

7. Дискусия

8. Заключение