КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Обложка Кошелев К.П. // Konstantin Koshelev// Κονσταντίν Κόσελεβ Словарь названий рыб: Греческо-латинско-русский. Русско-латинско-греческий. Латинско-русско-греческо-английский // Dictionary of Fish Names: Greek-Latin-Russian. Latin-Russian-Greek-English ...// Λεξικό ονομασίας ιχθυηρών/ψαριών: Ελληνο-Λατίνο-Ρωσικό ...
Id: 210196
 
399 руб.

СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ РЫБ: Греческо-латинско-русский. Русско-латинско-греческий. Латинско-русско-греческо-английский // DICTIONARY OF FISH NAMES: Greek-Latin-Russian. Latin-Russian-Greek-English ...// ΛΕΞΙΚΌ ΟΝΟΜΑΣΊΑς ΙΧΘΥΗΡΏΝ/ΨΑΡΙΏΝ: Ελληνο-Λατίνο-Ρωσικό ...
Словарь названий рыб: Греческо-латинско-русский. Русско-латинско-греческий. Латинско-русско-греческо-английский // Dictionary of Fish Names: Greek-Latin-Russian. Latin-Russian-Greek-English ...// Λεξικό ονομασίας ιχθυηρών/ψαριών: Ελληνο-Λατίνο-Ρωσικό ...
Konstantin Koshelev «DICTIONARY OF FISH NAMES: Greek-Latin-Russian. Russian-Greek-Latin. Latin-Russian-Greek-English».
Κονσταντίν Κόσελεβ «Λεξικό ονομασίας ιχθυηρών/ψαριών: Ελληνο-Λατίνο-Ρωσικό. Ρώσο-Λατίνο-Ελληνικό. Λατίνο-Ρώσο-Ελληνο-Αγγλικό».
Konstantin Koshelev «DICCIONARIO DE NOMBRES DE PECES: Griego-Latín-Ruso. Ruso-Griego-Latín. Latín-Ruso-Griego-Inglés».

URSS. 2018. 168 с. Мягкая обложка. ISBN 978-5-9710-3211-3.

Настоящий новогреческо-русский / русско-новогреческий словарь названий пресноводных и морских рыб с латинскими параллелями и английским дополнением является результатом многолетней лексикографической работы. Он призван восполнить пробел, существующий в этой области в справочных изданиях, опубликованных на сегодняшний день в двух странах, и будет полезен туристам, ихтиологам, экологам, рыболовам-любителям, переводчикам, редакторам, студентам; русским, изучающим греческий язык, грекам и киприотам, изучающим русский, а также всем, кому интересно многообразие животного мира.

Konstantin Koshelev

Dictionary of Fish Names: Greek-Latin-Russian. Russian-Greek-Latin. Latin-Russian-Greek-English

This Greek-Russian / Russian-Greek dictionary of freshwater and sea fish names, with Latin parallels and an English supplement, is the result of years of lexicographical work. It aims at filling a gap that exists in this area in the dictionaries published to date in both countries. It will be useful for tourists, ichthyologists, environmentalists, anglers, translators, editors, students; Russians studying Greek, Greeks and Cypriots studying Russian, and all who are interested in the world´s biodiversity.

Κονσταντίν Κόσελεβ

Λεξικό ονομασίας ιχθυηρών/ψαριών: Ελληνο-Λατίνο-Ρωσικό. Ρώσο-Λατίνο-Ελληνικό. Λατίνο-Ρώσο-Ελληνο-Αγγλικό

Το παρόν Ελληνο-Ρωσικό / Ρώσο-Ελληνικό λεξικό ιχθυηρών του γλυκού νερού και της θάλασσας με παραλληλισμούς στη λατινική και συμπλήρωμα στην αγγλική, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς λεξικογραφικής εργασίας, και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους τουρίστες, τους ιχθυολόγους, οικολόγους, ερασιτέχνες ψαράδες, μεταφραστές, συντάκτες, φοιτητές, για τους Ρώσους που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, καθώς και για τους Έλληνες και Κύπριους, που διδάσκονται τη ρωσική, αλλά και για όλους, όσοι ενδιαφέρονται για την πολυμορφία του ζωτικού κόσμου.


Содержание
Предисловие
О пользовании словарём
Часть 1.Греческо-латинско-русский словарь
Греческий алфавит
 Άγγελος (11) -- Αχριδοβελονίτσα (14)
 Βαβούκι (14) -- Βώτα (16)
 Γάβρος (16) -- Γωβιός Φριέσι (22)
 Δακκαννομούττας (22) -- Δροσίτης (22)
 Ελληνικό γκαβόχελο (23) -- Εφτακαρχαρίας (23)
 Ζαγκέτα (23) -- Ζωνοχαρτόψαρο (24)
 Ηλιόψαρο (24) -- Ηπειρώτικη τσίμα (24)
 Θαλάσσια πέρκα (24) -- Θύμαλλος Αρκτικής (25)
 Ιαπωνικός σολομός (25) -- Ιταλός (25)

Καβάτσα (26) -- Κωβιός της Σκόδρας (34)

 Λαγιάδα (34) -- Λύχνος (37)
 Μαγιάτικο (37) -- Μυτολαπίνα (43)
 Νανογωβιός (44) -- Ντορίκι (44)

Ξανθόβατος (44) -- Ξυρύχι της Σιβηρίας (45)

 Ομπρέλλα (45) -- Ουγλί (46)
 Παγόψαρο (46) -- Πυλός (50)
 Ραβδωτό σκουμπρί (50) -- Ρώσσος (53)
 Σαζάνι (53) -- Σφύρνα (60)
 Ταινιολαπίνα (60) -- Τυλινάρι (64)
 Υμενοκέφαλος (64) -- Υπόραμφος (64)
 Φαγανέλι (64) -- Φυσική μαρίδα (65)
 Χαμοσούρτης (65) -- Хωματίδα με κίτρινη ουρά (67)
 Ψαρίδα (68) -- Ψωμώνι (68)
Часть 2.Русско-латинско-греческий словарь
Русский алфавит
 Адиорикс (71) -- Афия (75)
 Барабулька (75) -- Бычок (77)
 Валенсия (79) -- Ворчун (79)
 Галеус (79) -- Гуппи (82)
 Далатия (82) -- Дьявол (83)
 Елец (83) -- Ершоватка (83)
 Ёрш (83)
 Жаба (84) -- Жерех (84)
 Заурида-эсо (84) -- Зубатка (85)
 Игла (85) -- Иглобрюх (85)
 Калинка (85) -- Курок (89)
 Лаврак (89) -- Львиная голова (91)
 Мако (91) -- Мышь (94)
 Налим (94) -- Нототения (95)
 Облада (95) -- Ошибень (97)
 Пагелюс (97) -- Путассу (101)
 Рамада (101) -- Рябчик (102)
 Сабля (102) -- Сфирена (109)
 Таймень (109) -- Тюрбо (110)
 Угольщик (110) -- Уточка (112)
 Фанта (112) -- Форель (112)
 Хамса (113) -- Хоплостет (113)
 Целоринх (113) -- Цихлазома (114)
 Чаб (114) -- Чоп (114)
 Шедоф (114) -- Шпрот (114)
 Щиповка (114) -- Щукорыл (115)
 Элагат (115) -- Эхел (115)
 Юнкер (115)
 Язык (115) -- Ящероголов (115)
Часть 3.Латинско-русско-греческо-английский словарь
Латинский алфавит
 Abramis brama (119) -- Auxis rochei (122)
 Balistes capriscus (122) -- Buglossidium luteum (124)
 Callanthias ruber (124) -- Cyprinus carpio haematopterus (128)
 Dactylopterus volitans (128) -- Dussumieria acuta (129)
 Echelus myrus (129) -- Exocoetus volitans (131)
 Fistularia commersonii (131)
 Gadiculus argenteus (131) -- Gymnura altavela (133)
 Halobatrachus didactylus (133) -- Hyporthodus haifensis (134)
 Istiophorus albicans (134) -- Isurus oxyrinchus (134)
 Kajika albida (134) -- Kyphosus sectatrix (134)
 Labrus bergylta (134) -- Lycodes esmarkii (137)
 Macrorhamphosus scolopax (137) -- Myxine glutinosa (139)
 Naucrates ductor (139) -- Notothenia rossii (139)
 Oblada melanura (139) -- Oxynotus paradoxus (140)
 Pachychilon macedonicum (140) -- Pungitius platygaster (144)
 Raja africana (144) -- Ruvettus pretiosus (146)
 Sabanejewia balcanica (146) -- Synodus saurus (152)
 Taeniura grabata (152) -- Tylosurus acus imperialis (154)
 Umbrina canariensis (154) -- Urophycis tenuis (154)
 Valencia hispanica (154) -- Vimba melanops (154)
 Xiphias gladius (154) -- Xyrichthys novacula (155)
 Zebrus zebrus (155) -- Zu cristatus (155)
Приложение 1.Пояснения
Приложение 2.Топонимы Греции и сопредельных стран и их производные в названиях рыб
Приложение 3.Основные правила чтения и ударение в греческом языке
Библиография

Об авторе
Кошелев Константин Петрович
Получил гуманитарное и техническое образование, владеет несколькими европейскими и восточными языками. Много лет посвятил переводческой деятельности. Последние двадцать с лишним лет работает в области промышленного инжиниринга. Круг интересов: история науки, океанология, ихтиология, культура и история Греции и стран Востока, лексикография.